JAV lietuvių katalikų veikėja

Gimė 1892 metais Šeduvoje, Radviliškio rajone.

Mirė 1969 metais balandžio 19 dieną Čikagoje, JAV.

1897 m. atvyko į JAV. Čikagoje baigė aukštesniąją mokyklą ir mokytojavo Šv. Mykolo parapijos lietuvių mokykloje. Čikagoje įsteigė lietuvių moterų klubą, Šv. Onos šalpos draugiją (10 m. jai vadovavo). 1914 m. kartu su kitomis įsteigė Katalikių moterų sąjungą, 1919 m. – Šv. Kazimiero akademijai remti draugiją ir ilgus metus jai vadovavo. Kelis kartus buvo išrinkta LRK SA centro valdybos vicepirmininke. Buvo ALTo narė, TF centro valdybos iždo globėja. Veikė Lietuvos vyčių ir Labdarių draugijose. 1918 m. dalyvavo delegacijoje pas JAV prezidentą T. W. Wilsoną palaikyti Lietuvos nepriklausomybę. 1919–1923 m. redagavo Moterų dirvą. Bendradarbiavo Drauge. Apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu (1934).

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 32. ISBN 5-420-01513-7.

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2011