Radviliškio kraštas Nr. 25

zurnalas25Viešosios bibliotekos leidžiamas kultūros ir istorijos žurnalas „Radviliškio kraštas“ mini kuklią savo sukaktį: pasirodė 25-asis  (šių metų 2-asis) numeris. Ta proga jis skaitytojams parengtas kiek storesnis nei įprastai – 108 puslapių.

 

Naujajame numeryje spausdinamas radviliškėnų pasveikinimas iškiliems kraštiečiams, per šių metų antrąjį pusmetį  šventusiems savo „apvalius“ jubiliejus: žinomai sportininkei, trenerei R. Krumcholcaitei-Stasiulevičienei, dailininkui J. Varnui ir žurnalistui, visuomenės veikėjui V. Valiušaičiui, kurio šeima kilusi iš mūsų krašto. Įžanginį žodį „Miestas, kuriame kadaise sustodavo visi traukiniai“ šįkart parašė D. Giedgaudaitė-Balsevičienė iš Čikagos (JAV). „Saulės mūšis vyko netoli Radviliškio?“ – žurnalo redakcijos parengta medžiaga apie Viešojoje bibliotekoje vykusią konferenciją ir parodą Saulės mūšio tematika, apie Ilguočių kaime prasidėjusius tyrinėjimus, ieškant šio mūšio vietos, radinius, taip pat pateikiamas Saulės mūšyje išgyvenusio Kalavijuočių ordino riterio laiškas Vokiečių ordino didžiajam magistrui (A. Tamošiūno rekonstrukcija). Z. Vasiliausko straipsnis „Kaip minėta Nepriklausomybės sukaktis“ – platus atsakymas į anksčiau (2016, nr. 1 (24) žurnale išspausdintą nuotrauką „Šeduvos savivaldos istorijos liudininkė“ ir redakcijos kvietimą atsiliepti skaitytojus, kurie gali papasakoti  tos nuotraukos istoriją. P. Juknevičiaus publikacija „Jonas Basanavičius Raginėnuose“ primena tautos patriarcho, daktaro J. Basanavičiaus  nuopelnus tautai ir nedaug kam bežinomą istorinį faktą apie jo pėdsakus mūsų krašte. R. Aleknaitė-Bieliauskienė parašė straipsnį „Keturi žvilgsniai į Poderių kelią link mokyklos“, kuriame švietimo raidos fone išryškina šias su Grinkiškio kraštu  susijusias asmenybes. K. Misius atskleidžia praeities šviesuolio J. Rupkos, kunigavusio Radviliškio krašte, kraštotyrininko ir literato gebėjimus („Kunigas Šiaulėnuose rašė eiles ir rinko tautosaką“).  

Numerio skaitytojų laukia ir pasakojimas apie lenkų rašytoją Kornelijų Makušinskį bei jo ryšį su mūsų rajone esančiu Burbiškio dvaru. Publikacijos „Kornelijaus Makušinskio sąsajos su Burbiškiu“ autorė – R. Venckūnaitė. Spausdinamas G. Dunauskienės inervius su kraštiete O. Pečiukiavičiūte-Janečkova – cirko artiste, oro akrobate, dėl stebėtino lankstumo vadinama moterimi gyvate („Moteris gyvatė – savo svajonės kelyje“). Dar viena pažintis – su inžinieriumi architektu, tapytoju E. V. Beinortu, kitų mintimis apie jį, taip pat su jo kūryba („Tapantis architektas“). M. Adomavičienė parašė apie radviliškietį tautodailininką S. Špuką („Kryždirbystės meno tradicijų puoselėtojas“). Žurnale iškilių asmeninių jubiliejų progomis pagerbti du kraštiečiai: I. Valikonytė padovanojo straipsnį apie profesorių M. Jučą („Visi darbai apie Lietuvą ir Lietuvai“), o šalies rašytojai  –  iš savo minčių‚ prisiminimų sudėtą publikaciją  apie savo kolegą J. Linkevičių („Dėdė Jonas“). G. Dunauskienės medžiaga „Sutiktuvės“ primena monografijos „Šeduva“, kurios vyriausiasis redaktorius sudarytojas J. Linkevičius, šiemetę pristatymo šventę Šeduvoje. Panašia tema  D. Striogaitės parašyta šios monografijos recenzija „Skaitome, studijuojame, džiaugiamės“. N. Borgerdt „Šeduvius pakylėję metai“ pasakoja apie Šeduvoje, mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje, per metus vykusius renginius, permainas kultūriniame gyvenime. A. V. Borsteikos „Pas mažojo kamuoliuko meistrą“ supažindina su žinomu sportininku, treneriu, teisėju A. Čepaičiu, jo pasiekimais, įvertinimais. „Klubas, įprasminantis senjorų dienas“ – tai J. Kaučikienės rašinys apie Radviliškio viešojoje bibliotekoje veikiantį senjorų knygos mylėtojų klubą „Beržė“ ir jo sudaromas galimybes radviliškiečiams paįvairinti savo kasdienybę, tobulėti. E. Brajinskienė (Šeduvos Baba) žurnalui pateikė jos surinktų, šeduvių tarme užrašytų A. Lubickaitės-Šliogerienės ir savo pasakojimų apie Liaudiškių kaimą, jo žmonių gyvenseną, tradicijas – „Kaip Liaudiškių žmonės brangino duoną“. Pristatoma ir radviliškėnų kūryba. „Perteikiu visa, ką išgyvenau...“  – kraštiečio rašytojo V. Kalvaičio biografija, žiupsnelis jo kūrybos, A. Šidlausko pamąstymai apie jo knygą „Sustiprinto režimo barakas“, už kurią autoriui šiemet įteikta J. Marcinkevičiaus literatūrinė premija, ir redakcijos prierašas, plačiau apibūdinantis šį Radviliškio rajono savivaldybės įsteigtą apdovanojimą.

Numeryje spausdinama šių metų II pusmečio kultūros kronika („Radviliškio rajono kultūros renginiai“), taip pat R. Giedrienės parengtą „Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius 2017 m.“, numerio publikacijų santraukų vertimas į anglų kalbą (vertė K. Šiošytė). Skyrelyje „Senos nuotraukos pasakoja“ pristatoma A. Šidlausko parengta informacija „Pupų Dėdė mokytojavo Radviliškyje“ apie praeityje plačiai pagarsėjusį, literatą, muzikantą, šmaikštuolį P. Biržį ir I. Kazlauskienės išsaugota anuometinė jo nuotrauka su Radviliškio gimnazijos mokiniais.

Numeris iliustruotas, dalinai – spalvotas. Viršeliuose – paminklinio akmens, kuris įamžino Šeduvą kaip mažąją šalies kultūros sostinę, ir Šiaulėnų dvaro koplytstulpio nuotraukos.

Viešosios bibliotekos informacija