Šarauskas Juozas

Lietuvos kariuomenės pulkininkas

Gimė 1894 metais sausio 20 dieną Komariškių vienkiemyje, Baisogalos valsčiuje, Kėdainių apskrityje.

Mirė 1941 metais birželio 26 dieną Červenėje, Baltarusijoje.

1913 m. baigė Šiaulių vidurinę mokyklą. 1914 m. technikume Kijeve įgijo matininko specialybę. 1914 m. pradėjo tarnauti Rusijos kariuomenės 51 pėstininkų atsargos batalione Vilniuje. 1915 m. dalyvavo I pasaulinio karo kovose Vilniaus, Gardino, Suvalkų apylinkėse. 1917 m. baigė Maskvos 5 praporščikų mokyklą, paskirtas 58 pėstininkų atsargos pulko Voroneže jaunesniuoju karininku. 1917 m. liepos–gruodžio mėn. tarnavo 28 Polocko pėstininkų pulke būrio, vėliau kuopos vadu, Vakarų fronte dalyvavo kovose su austrais. 1917 m. gruodžio mėn. pačiam prašant perkeltas į Vitebsko atskirąjį lietuviškąjį batalioną kuopos vado padėjėju. 1918 m. išformavus batalioną demobilizuotas.

Grįžęs į Lietuvą dirbo tėvų ūkyje. 1918 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Kėdainių srities apsaugos viršininku, 1919 m. – karo komendantu. 1919 m. sausio–lapkričio mėn. dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais ir bermontininkais. 1920 m. kovo 27 d. suteiktas pėstininkų kapitono laipsnis. 1920 m. spalio 20 d. perkeltas į 12 pėstininkų Kauno pulką, paskirtas 1 kulkosvaidžių kuopos vadu, vėliau – bataliono vadu. 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus, perkeltas į Generalinį kariuomenės štabą III skyriaus viršininko padėjėju. 1923 m. sausio mėn. dalyvavo Klaipėdos išvadavime, buvo sukilėlių štabo viršininko padėjėjas (slap. Juozapaitis). 1923 m. gegužės 18 d. pakeltas į majorus.

1925 m. paskirtas į Topografijos dalį geodezininku. 1925 m. įstojo į LU Teisių fakultetą. 1926 m. sausio 1 d. paskirtas Operacijų skyriaus bendrosios dalies vedėju, liepos 23 d. – Karo muziejaus konservatoriumi. 1928 m. kovo 24 d. perkeltas į Vyr. kariuomenės štabo III skyrių, balandžio 1 d. paskirtas karo planams vykdyti dalies vedėjo padėjėju. 1928 m. lapkričio 1 d. perkeltas į Karo mokslo valdybą, lapkričio 23 d. pakeltas į pulkininkus leitenantus. 1929 m. kovo 31 d. paskirtas Spaudos ir švietimo skyriaus viršininku. 1930 m. spalio mėn. Fizinio auklėjimo draugijos steigiamajame suvažiavime išrinktas draugijos valdybos nariu. 1930 m. lapkričio 23 d. pakeltas į pulkininkus. 1931 m. balandžio 15 d. įskaitytas į administracijos karininkus. Nuo 1924 m. LŠS narys, 7 metus jos centro valdybos narys. Nuo 1929 m. Lietuvos skautams remti draugijos valdybos vicepirmininkas. 1930 m. paskirtas Lietuvos skautų sąjungos vyriausiuoju skautininku, 1935 m. – Skautų brolijos vadu. 1936 m. sausio 30 d. paskirtas KAM atstovu Vytauto Didžiojo komitete. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 m. birželio 26 d. paskirtas eiti Karo muziejaus viršininko pareigas. 1940 m. rugpjūčio 1 d. atleistas iš pareigų ir paskirtas Kariuomenės štabo ypatingų reikalų karininku, kartu einant Karo muziejaus viršininko pareigas. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. gruodžio 11 d. atleistas. 1941 m. balandžio 26 d. suimtas Kaune, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, 1941 m. birželio 22–23 d. išvežtas į Minską, 1941 m. birželio 26 d. sušaudytas Červenėje.

Apdovanotas II rūšies Vyties Kryžiaus 3 laipsnio (1928), Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1936), DLK Gedimino 3 laipsnio (1929) ordinais, Savanorių (1928), Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais, Šaulių žvaigždės ordinu (1931) ir Šaulių žvaigždės medaliu(1939), skautų Lelijos (1931) ir Gedimino Vilko (1932) ordinais, Klaipėdos išvadavimo sidabro medaliu, garbės ženklu Plieno sparnai (1938), Latvijos Trijų žvaigždžių 3 laipsnio ordinu (1937), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929), Latvijos skautų Baltosios Lelijos (1934) ir Pilkojo Vilko (1937) ordinais, Estijos skautų Lelijos ordinu (1932), Vengrijos skautų medaliu (1934).

Šaltiniai:

1. Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. T. 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007, p. 258-259. ISBN 978-9955-415-75-6.
2. ŠARAUSKAS, Algirdas; ŠARAUSKAITĖ-PETKEVIČIENĖ, Laimutė. Apie tėvą pulkininką Juozą Šarauską. Baisogala: monografija. [Sudarytojas Jonas Linkevičius]. Vilnius: Versmė, 2009, p. 717-723. ISBN 978-9955-589-12-9.
3. Juozas Šarauskas. Iš: Lietuvos Aviacijos Istorija 1919–1940 m.: Juozas Šarauskas [interaktyvus], 2008–2010 Lietuvos Aviacijos Istorija, [žiūrėta 2010-05-24]. Prieiga per internetą: http://www.plienosparnai.lt/page.php?518