Prelatas

Gimė 1893 metais rugsėjo 8 dieną Kleboniškių kaime, Šeduvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje (dabar – Radviliškio r.).

Mirė 1960 metais liepos 1 dieną, palaidotas Panevėžyje.

Būsimasis kunigas mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, po to įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu A. Grigaliūnas buvo įšventintas 1918 m. gegužės 1 d. Tais pačiais metais jis buvo paskirtas vikaru į Linkuvą, kur ėjo ir gimnazijos kapeliono pareigas. 1923–1924 m. jis gilino teologijos studijas Kauno universitete. Vėl grįžęs į Linkuvą, ėjo kapeliono pareigas iki 1934 m., kol buvo paskirtas Biržų klebonu ir dekanu. Čia kunigas A. Grigaliūnas dirbo ir Antrojo pasaulinio karo metais. Po karo jis buvo ištremtas iš Lietuvos. Iš Sibiro kunigas grįžo 1956 m.. A. Grigaliūnas trumpai yra klebonavęs Rozalime, buvo Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios altarista, o nuo 1958 m. tapo tos bažnyčios klebonu. Kunigas Antanas Grigaliūnas, pakeltas kapitulos prelatu, buvo numatytas kandidatu į vyskupus. Bet tam sutrukdė mirtis. Prelatas Antanas Grigaliūnas mirė 1960 m. liepos 1 d. Jis palaidotas Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios rūsyje po didžiuoju altoriumi.

B. Kviklys, apibūdindamas pareigingą kunigą, rašo, kad jis ir „kitus parapijos reikalus tvarkė pavyzdingai“. Jo rūpesčiu buvo sutvarkyta per Antrąjį pasaulinį karą nukentėjusi Biržų bažnyčia, 1943 m. jo ir vietos gyventojų pastangomis Pelaniškių kapinėse pastatyta stilinga koplytėlė. Dirbdamas Linkuvoje jis globojo ateitininkus ir jiems vadovavo.

Šaltiniai:

1. JUKNEVIČIUS, Petras. Jais garsus Daugyvenės kraštas. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2008, p. 32-33. ISBN 978-9955-850-01-4.