Kunigas, literatas, leidėjas, vertėjas

Gimė 1844 metais gruodžio 19 dieną Virikauskų kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1934 metais lapkričio 16 dieną Pienionyse, Kavarsko apylinkėje, Anykščių rajone, palaidotas Kavarske.

Mokėsi pas Šiaulėnų vargonininką, 1 m. – Šeduvos dviklasėje mokykloje, 1856–1862 m. – Panevėžio ir Šiaulių gimnazijose. 1862 m. įstojo į Varnių kunigų seminariją, o ją perkėlus į Kauną, 1866 m. baigė studijas Kaune. 1867–1868 m. buvo Pašušvio, po to metus Baisogalos pradžios mokyklų kapelionas.

Dar būnant klieriku, jį platinti lietuvišką spaudą paskatino Varnių kunigų seminarijos rektorius J. S. Dovydaitis, kuris perduodavo jam nuvežti religinės spaudos į Šiaulėnų valsčių ( „Aukso altorių“ ir kitų). 1869 m. įšventintas į kunigus ir paskirtas vikaru į Vainutą. 1873 m. perkeltas į Krinčiną, 1878 m. – į Šeduvą, 1881 m. – filialistu į Sidabravą (Radviliškio r.). 1883 m. perkeltas į Kavarską.

Nuo 1914 m. iki mirties gyveno Pienionių dvare. Išvertė ir parengė spaudai 24 knygas, pasirašydavo daugiausia Žalvario slapyvardžiu.

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 271. ISBN 9955-579-12-9.
2. Radviliškio krašto knygnešiai ir jų pagalbininkai: bibliografinis žinynas. [Parengė Gražina Dunauskienė]. Radviliškis: Radviliškio rajono savivaldybės Viešoji biblioteka, 2009, p. 64. ISBN 978-609-8034-00-4.