Teisininkas, visuomenės veikėjas

Gimė 1870 metais Matkaičių dvare, Radviliškio valsčiuje, Šiaulių apskrityje.

Mirė 1936 metais ten pat.

1890 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Baigęs teisės mokslus Maskvos universitete, advokatavo Šiauliuose.

1906 m. nuo Šiaulių apygardos išrinktas į Valstybės dūmą. Prieš I pasaulinį karą Radviliškyje su Oerteliu ir Povyliumi įsteigė Taupmenų skolinamąją draugiją ir buvo jos valdyboje. 1915–1918 m. daug padėjo lietuviams, kovodamas prieš vokiečių administracijos neteisybes. 1918 m. gale Č. Milvydas organizavo savivaldybes, miliciją, paskirtas Telšių apskrities viršininku, vėliau buvo apskrities savivaldybės pirmininku. 1919 m. paskirtas Radviliškio taikos teisėju, o 1928 m. vyriausiuoju tribunolo teisėju, bet 1933 m. rugsėjo 10 d. pasitraukė ir pasiprašė skiriamas Telšių apylinkės teisėju, kad galėtų dirbti žemaičių tarpe. Palaidotas Matkaičiuose.

Šaltiniai:

1. Lietuvių enciklopedija. T. 18. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1959, p. 485.