Lietuvos kariuomenės pulkininkas

Gimė 1899 metais gruodžio 5 dieną Bružių kaime, Smilgių valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Mirė 1989 metais rugpjūčio 6 dieną Geteborge, Švedijoje.

Baigė Panevėžio realinės m-los 4 klases. 1919 03 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenės Kauno komendantūros bataliono mokomąją kuopą. 1919 12 baigė karo mokyklą. 1920 01–04 ir 1920 07–12 dalyvavo kariniuose veiksmuose su Lenkijos kariniais daliniais. 1922 03 16 paskirtas kuopos vadu. 1923 10 baigė Aukštuosius karininkų kursus, 1924 – aviacijos karininkų kursus. Iki 1927 09 tarnavo karo aviacijoje, buvo eskadrilės vadas. Studijavo VDU Technikos fakultete. 1927 09 20 pasiųstas mokytis į Čekoslovakijos generalinio štabo akademiją (Škola Valečna) Prahoje. Baigus mokslus 1929 11 06 suteiktas aukštojo karo mokslo teisės ir generalinio štabo karininko vardas, paskirtas Karo aviacijos štabo viršininku. 1929 11 23 pakeltas į generalinio štabo majorus, 1931 12 22 – į generalinio štabo pulkininkus leitenantus. 1932 10 13 paskirtas Karo aviacijos viršininko padėjėju. Už dalyvavimą antivalstybiniame maište 1934 07 Karo lauko teismo nuteistas mirtimi, vėliau bausmė pakeista 12 m. kalėti, 1935 m. bausmė sumažinta, 1936 m. nuo bausmės atleistas.

1937–1940 m. dirbo Prekybos ir pramonės rūmuose Kaune referentu. Nuo 1938 m. žurnalo „Lietuvos sparnai“ atsakingasis redaktorius, išrinktas LAK viceprezidentu. 1941 02 sovietų valdžios suimtas ir kalintas Kaune. 1941 06 23, per Birželio sukilimą, buvo išlaisvintas, prisidėjo prie sukilėlių. Lietuvos laikinosios vyriausybės paskirtas vidaus reikalų viceministru. Vokiečiams uždraudus LLV ir įvedus vokiečių civilinę valdžią 1942 06 09 paskirtas vidaus reikalų generaliniu tarėju. Dėl pasipriešinimo Lietuvos jaunimo mobilizacijai į Vokietijos karinius dalinius kaip vienas įkaitų 1943 03 gestapo suimtas, įkalintas Stutthofo koncentracijos stovykloje. 1945 01 netoli Lęborko Vakarų sąjungininkų išlaisvintas, po karo apsigyveno Švedijoje.

Apdovanotas Vytauto Didžiojo 4 laipsnio ordinu (1930), Savanorių (1929) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais, Čekoslovakijos Baltojo liūto 4 laipsnio ordinu su kardais (1931).

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 16. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, p. 50. ISBN 978-5-420-01660-2.
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 19181953. T. 5. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, p. 305-306. ISBN 9955-415-51-7.

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2013