Kunigas, lietuviškos spaudos platintojas, knygnešių globėjas

Gimė 1837 metais gegužės 15 dieną Siraičių kaime, Gadūnavo apylinkėje, Telšių rajone.

Mirė 1905 metais kovo 15 dieną Radviliškyje.

1861 m. įstojo į Varnių kunigų seminariją. 1865 m. sausio 16 d. įšventintas į kunigus. Paskirtas vikaru į Darbėnus (Kretingos r.). Kauno gub. nurodymu 1867 m. vyskupas M. Valančius turėjo išsiųsti į Raseinių vienuolyną, kad nesilaikė valdžios nustatytos pamokslų tvarkos. Uždarius Raseinių vienuolyną, tais pačiais metais paskirtas į Pagramantį vikaru. Paskirta neterminuota griežta policijos priežiūra. Apie 1874 m. perkeltas filialistu į Medingėnus (Plungės r.), kur deginęs rusų raidėmis spausdintas knygas, pašventinęs slapta kryžių. 1882 m. paskirtas Smilgių parapijos vikaru (Panevėžio r.). Zakristijonui A. Bataičiui pavedė iš parapijiečių supirkinėti rusiškomis raidėmis maldaknyges, kurias slapta degindavo klebonijoj, o gyventojams parūpindavo tilžiškių; jo rūpesčiu A. Bataitis ir liko Smilgių parapijos knygnešiu. Perkeltas į Grūšlaukę (Kretingos r.) filialistu 1885 m. vėl už spaudos platinimą buvo rusų administracijos nubaustas. 1889 m. ištremtas į Rusiją, 1893 m. grįžo, paskirtas į Radviliškį altaristu. 1893 m. vėl baudžiamas, kad, išvykęs iš Radviliškio, Norušaičių (Narušėnų) koplyčioje atlaikė pamaldas. Nuo 1899 m. - Žarėnų (Telšių r.), nuo 1900 m. - Radviliškio altaristas, kur ir mirė 1905 m. kovo 15 d.

Šaltiniai:

1. Lietuvių enciklopedija. T. 21. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1960, p. 155-156.
2. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 341. ISBN 9986-23-117-5.