Profesorė, habilituota socialinių mokslų daktarė

Gimė 1957 metais rugpjūčio 21 dieną Radviliškyje.

Dirba Vytauto Didžiojo universitete, Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos katedroje. Dėsto bakalaurantams, magistrantams, doktorantams. Dėstomi dalykai: socialinė kaita ir ugdymas, mokymo(si)/studijų turinio projektavimas, karjera amžiaus tarpsniuose, universitetinė didaktika, socialinė pedagogika.

Narystė organizacijose: VDU Socialinių mokslų fakulteto tarybos narė, ŠMM ekspertų grupės pedagogų rengimo pertvarkos dokumentams parengti narė, kvalifikacijų registro rengimo ekspertė, SKVC aukštojo mokslo institucijų akreditacijos ekspertų grupės narė, Lietuvos M. Montessori asociacijos tarybos narė.

Publikuoja mokslinius straipsnius mokslo darbų žurnaluose ir kt.

Vadovauja Kauno radviliškėnų bendrijai, kuri buvo įsteigta 2011 m. kovo 12 d. Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame muziejuje kaip čia įsikūrusio Aukštaičių klubo padalinys.

Šaltiniai:

1. ADOMAITYTĖ-CEMNOLONSKIENĖ, Elena. Neišsenkantis kultūros ir istorijos šaltinis. Radviliškio kraštas, 2011, nr. 1, p. 3. ISSN 1822-0517
2. Prof., dr. Laima Sajienė [interaktyvus], [žiūrėta 2012-10-05]. Prieiga per internetą: http://edukologija.vdu.lt/lt/system/files/personalas/profesoriai/trumpa%20info_prof%20_Sajiene.pdf