Inžinierius architektas

Gimė 1921 metais gegužės 8 dieną Radviliškyje.

Mirė 2018 metais rugsėjo 16 dieną Shorewoode, JAV.

Išėjęs vidurinį mokslą Radviliškyje, mokėsi Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje. Vėliau studijavo VDU Statybos fakultete; jį baigė 1944 m. Tais pačiais metais pasitraukė į Šveicariją. 1946–1949 m. dirbo A.K.Z. architektų bendrovėj, 1949–1953 m. Bosshardt ir kitose firmose. Züricho universiteto Filosofijos fakultete išklausė 5 semestrus. 1952–1953 m. buvo Züricho Lietuvių bendruomenės pirmininkas, įkūrė Šveicarijoje Raudonąjį Kryžių ir vadovavo jo veiklai. 1953 (1954) m. atvyko į JAV. Iš pradžių dirbo architektūros bendrovėje Čikagoje, IL, po to įkūrė statybos bendrovę Mūras ir jai vadovavo. East St. Louise, IL, pastatė lietuvių bažnyčią. Vėliau įkūrė savo statybos bendrovę Stankus Construction. Pastatė lietuvių bažnyčias Roselande, IL, Maspethe, NY, Šv. Antano parapijos bažnyčios priestatus Cicero, IL, prekybos, administracinių, privačių pastatų. Dalyvavo JAV Lietuvių bendruomenės veikloje.

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 283. ISBN 5-420-01513-7.
2. Lietuvių enciklopedija. T. 28. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1963, p. 449.