Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai T Tamulevičius Juozas (Dovydaitis Dionizas)

Kunigas, religinės literatūros sudarytojas

Gimė 1814 metais balandžio 25 (13) dieną Mantviliškių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1890 metais vasario 4 (sausio 23) dieną Šliosberge, Latvijoje.

Jį, vyriausiąjį būsimo prozininko J. S. Dovydaičio brolį, ėmė globoti tolimas giminaitis kun. Juozapas Tamulevičius. Kad nebūtų jokių kliūčių valstiečių kilmės vaikui mokytis, parūpino jam bajoriškus dokumentus Juozapo Tamulevičiaus vardu. Tą vardą ir pavardę prisiėmęs, Dionizas juos jau nešiojo ligi savo mirties.

Mokėsi Dotnuvos bernardinų mokykloje ir Vilniaus misionorių dvasinėje seminarijoje, kurią baigęs, 1839 m. buvo įšventintas kunigu, likdamas kunigų misionorių vienuolijos nariu.

Buvo filialistas Padunojyje, iki 1847 m. Dvietės klebonu, o nuo 1847 m. Alūkstos parapijos administratoriumi, paskiau ir klebonu ir Žemgalos dekanu. Kadangi tos srities katalikai priklausė Žemaičių vyskupijai, tai per jį ir buvo tvarkomi bažnytiniai latgaliečių katalikų reikalai. 1863 m. sukilimo metu buvo suimtas, jam iškelta byla.

Nuo 1884 m. atsisakęs dekano ir klebono pareigų , liko Alūkstoje emeritu ir drauge aptarnavo Šlosbergo filiją, kurioje ir mirė.

Rengė religinę literatūrą, paskelbė brolio J. S. Dovydaičio ir kun. A. Jasevičiaus nekrologus. Bendradarbiavo Aušroje, pasirašydamas kun. Tamulevičium.

Šaltiniai:

1. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Aleksandrynas: senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos. T. 3. Chicago: Kultūros Fondas, 1965, p. 232-233.
2. Lietuvių enciklopedija. T. 5. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1955, p.140.
3. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 468-469. ISBN 9955-579-12-9.