Teisininkas, visuomenės veikėjas

Gimė 1896 metais vasario 16 dieną Raginėnų kaime, Šeduvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Mirė 1952 metais liepos 12 dieną Ozerlage, Taišete, Sibire.

1915 m. baigė Panevėžio realinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Prekybos institutą Odesoje. 1916 m. buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Baigė karo mokyklą Kazanėj ir dalyvavo I pasauliniame kare.

1918 m. grįžo į Lietuvą, netrukus įstojo Į Lietuvos kariuomenę, kurioje tarnavo iki 1924 m. Išėjo atsargon kapitono laipsniu. 1924–1926 m. jis ėjo Zarasų apskrities viršininko pareigas, 1926 m. buvo paskirtas Šiaulių apskrities viršininku. Kadangi I. Urbaitis atstovavo liaudininkams, po 1926 m. įvykdyto tautininkų perversmo, jis buvo atleistas iš apskrities viršininko pareigų.

1929 m. baigė Lietuvos universiteto Teisės fakultetą, buvo priimtas advokatūron ir iki 1944 m. praktikavo Joniškyje ir Šiauliuose.

1944 m. lapkričio 11 d. I. Urbaitis buvo suimtas, kalinamas Šiaulių kalėjime. 1945 m. sausio 10 d. jis nuteistas 15 metų katorgos darbų su teisių suvaržymu 5 metams. Po teismo buvo išvežtas į Vorkutą, kalėjo Čiesovajos lageryje, 1951 m. perkeltas į Taišeto lagerį, kur ir mirė 1952 m.

I. Urbaitis aktyviai veikė visuomeninėse organizacijose: studentaudamas priklausė Studentų varpininkų draugijai, vėliau Lietuvos valstiečių sąjungai, Kraštotyros draugijai ir Kultūros draugijai Šiauliuose. Su kitais suorganizavo Šiauliuose Rotary klubo skyrių ir jam vadovavo. 1938 m. buvo išrinktas Šiaulių miesto tarybos nariu. Pasižymėjo karikatūristo gabumais ir jo šaržų rinkinys buvo Aušros muziejuje. Yra bendradarbiavęs spaudoje: Teisėje, Lietuvos žiniose, Lietuvos ūkininke ir kt.

Šaltiniai:

1. Lietuvių enciklopedija. T. 32. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1965, p. 299.
2. JUKNEVIČIUS, Petras; MIŠKINYTĖ, Agnė. Sibiro kankinys advokatas Ignas Urbaitis. Daugyvenės krašto šviesuoliai3: konferencijos, įvykusios 2006 m. kovo 18 d. Burbiškio dvare, pranešimų tezės. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2006, p. 4-5.
3. Ignas Urbaitis. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2010 [žiūrėta 2010-03-30]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Ignas_Urbaitis