Pedagogas, prozininkas, memuaristas

Gimė 1922 metais sausio 2 dieną Radviliškyje.

Mirė 1998 metais gegužės 10 dieną Klaipėdoje.

Mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje, 1940 m. baigė Linkuvos gimnaziją ir mokytojų kursus Ukmergėje. 1940–1944 m. mokytojavo Radviliškyje.

Vokiečių ir rusų okupacijų metais įsitraukė į pogrindinę veiklą, 1945 m. išėjo pas partizanus. 1946 m. sužeistą suėmė. Nuteistas 10 m. kalėti ir 5 m. tremties. Komijos lageriuose dirbo miško kirtėju, kalnakasiu, asfalto gamyklose, vos nemirė nuo visiško išsekimo. 1955 m. paleistas iš lagerio ir ištremtas į Karagandą. Dirbo statybose, vakarais lankė Karagandos kalnų technikumą ir jį baigė. 1961 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Klaipėdoje. Dirbo statybose, 1974–1988 m. – Paminklų konservavimo institute inžinieriumi.

Bendradarbiavo moksleivių, vėliau partizanų spaudoje, parengė mašinraštinį almanachą Žodžiai iš miško (3 nr.), kuriame skelbė savo eilėraščius, apsakymus. Atgimimo ir nepriklausomybės metais antologijoje Tremtinio Lietuva, almanachuose Varpai, Baltija, žurnale Metai, kai kuriuose laikraščiuose paskelbė poezijos, prozos partizanų kovų, lagerių tematika. 1995 m. JAV lietuvių Tautinės sąjungos organizuotame novelės konkurse laimėjo premiją už apsakymą Mindaugas, kuris buvo publikuotas išeivijos laikraštyje Dirva. Išleido beletrizuotą atsiminimų knygą Šiaurės eskizai (1990).

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 520. ISBN 9955-579-12-9.