Bibliografas, knygotyrininkas, profesorius, emeritas, mokslininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras

Gimė 1925 metais balandžio 18 dieną Pakiršinyje, Radviliškio rajone.

Mirė 2014 metais kovo 26 dieną Vilniuje.

1933–1938 m. mokėsi Sidabravo ir Baisogalos mokyklose, 1938–1944 m. – Šeduvos gimnazijoje. 1944–1945 m. mokytojavo Ulčičių-Gudelių (Varėnos r.) pradžios mokykloje. 1945–1946 m. dirbo Kauno mokytojų seminarijoje bibliotekininku ir mokėsi Kauno suaugusiųjų gimnazijoje. 1946–1949 m. studijavo Kauno universiteto Istorijos-filologijos fakultete lituanistiką. 1949–1951 m. studijavo Vilniaus universitete ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialisto diplomą.

1951–1964 m. – VU Bibliotekininkystės katedros vyr. dėstytojas. Skaitė bendrosios bibliografijos (iki 1958 m.), grožinės literatūros bibliografijos, lietuvių bibliografijos istorijos (iki 1985 m.) kursus. 1960 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją Silvestras Baltramaitis ir jo bibliografijos darbai. 1963 m. suteiktas mokslinis docento vardas. 1964–1967 m. – V U Bibliotekininkystės katedros vedėjas, docentas. 1969–1979 m. – Bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos katedros docentas. 1972 m. apgynė filologijos daktaro disertaciją Lietuvių bibliografijos istorija (iki 1940 m.). 1972–1977 m. dirbo Lietuvos savanoriškos knygos bičiulių draugijos Vilniaus bibliofilų M. Mažvydo klubo pirmininku. 1978–1992 m. – VU Pedagogikos mokslinių laipsnių teikimo tarybos sekretorius, tarybos narys. 1979–1992 m. – VU Mokslinės informacijos, Knygotyros katedros docentas, profesorius. Be pirmiau minėtų, skaitė rusų, užsienio šalių bibliografijos, XIX a. lietuvių knygos veikėjams skirtus kursus. Visą laiką vadovavo specialybės specseminarams, diplominiams darbams (apie 250). 1980 m. suteiktas profesoriaus vardas. 1992 m. išėjo į pensiją.

Parengė bibliografines rodykles: Adomas Mickevičius (1955), Julius Janonis (1965), Antanas Strazdas (su P. Vitkauskiene, 1969), Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (su bendraautoriais, 1970), S. Nėries, V. Mykolaičio-Putino ir kitų rašytojų bibliografijas, V. Šekspyro lietuviškąją bibliografinę rodyklę. Išleido knygas: Lietuvių bibliografijos istorija (iki 1940 m.) (1976, 1983, T.1), Lietuviškieji literatūros bibliografijos šaltiniai (1979), Bibliofilija praeityje ir dabar (1979), Lietuvių knygotyros bruožai (1989), Lietuvių kultūros veikėjų laiškai J. I. Kraševskiui (1992, su M. Lukšiene ir G. Gustaite), Dirvos bendrovė knygoms leisti, 1918–1940 (1994), Bendrovės knygoms leisti ir platinti, 1918–1940 (1998), „Sakalo“ bendrovė raštams leisti ir platinti, 1924–1940 ir 1943–1944 (1998), „Švyturio“ bendrovė knygoms leisti ir platinti, 1918–1931 (1998), Literatūros pabarėse (2000), Marijos ir Jurgio Šlapelių lietuvių knygynas Vilniuje (2000), Gyvenimas gimtajai kalbai: Juozas Pikčilingis (2001), Pažinti kultūros žmonės (2002), Jonas Švažas atsiminimuose (2003), Margi gyvenimo puslapiai: Salomėja ir Jonas Aleksos (2003), Beatričė Grincevičiūtė: prisiminimai (2004). Parengė rankraščius: Vaclovas Biržiška (T. 1. 10 autorinių lankų, 1999), Gyvenimas knygai. Levas Vladimirovas (15 autorinių lankų, 2002), Literatūros pabarėse (T. 2. 20 autorinių lankų, 2003), Vandos Daugirdaitės-Sruogienės laiškai (7 autoriniai lankai, 2003), Kostas Korsakas. Prisiminimai (10 autorinių lankų, 2003), Prisiminimų puslapiai. Susitikimai su dailininkais (20 autorinių lankų, 2005), Vaclovas Biržiška (T. 2. 15 autorinių lankų, 2005).

Apdovanotas Lietuvos kultūros ministro padėkos raštu už nuopelnus bibliotekininkystės mokslui ir studijoms (1999), Felicijos Bortkevičienės premija už žymius nuopelnus tyrinėjant ir skleidžiant lietuvišką knygą (2004).

Šaltiniai:

1. Vladas Žukas: bibliografijos rodyklė. D. 2 (1985–2005). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, 55[2] p. ISBN 9986-19-740-6.
2. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 537-538. ISBN 9955-579-12-9.
3. Baisogalos valsčiaus kaimai, dvarai ir gyventojai. Panevėžys: Nevėžio spaustuvė, 2000, p. 465. ISBN 9955-450-02-9.
4. ZAVECKIENĖ, Žiedūnė. Su neblėstančia energija. Baisogala: monografija. [Sudarytojas ir redaktorius Jonas Linkevičius]. Vilnius: Versmė, 2009, p. 983-990. ISBN 978-9955-589-12-9.
5. Profesorius Vladas Žukas. Iš: Lituanistikos tradicijos ir paveldas [interaktyvus], 2007 [žiūrėta 2009-08-18]. Prieiga per internetą: http://www.lituanistika.lt/Konkursai/V_Zukas.htm