Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai P Pašakauskis (Pošakovskis, Poszakowski) Jonas

Istorikas, kalendorių rengėjas, literatas

Gimė 1684 metais kovo 1 dieną Šeduvos apylinkėje, prie Šakos upės, Radviliškio rajone.

Mirė 1757 metais birželio 3 dieną Nesvyžiuje, Baltarusijoje.

Mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje, 1700 m. jis įstojo į Šv. Ignoto jėzuitų naujokyną Vilniuje. 1702–1703 mokslo metais J. Pašakauskis retorikos studijas jau tęsė Nesvyžiaus kolegijoje. 1703–1706 m. Vilniaus akademijoje studijavo filosofiją, 1710–1714 m. – teologiją. Bestudijuodamas sakė lietuviškus pamokslus. 1714–1715 m. jis mokytojavo Kauno jėzuitų kolegijoje. Trumpai mokytojavo Kražiuose, 1716–1717 m. atliko terciatą Nesvyžiuje, grįžęs į Kauną 1717 m. rugpjūčio 15 d. jėzuitų bažnyčioje padarė 4 iškilmingus įžadus ir įstojo į Ordiną. Jis buvo paskirtas Kauno gimnazijos direktoriumi bei lietuvių pamokslininku. 1718 m. vasarą J. Pašakauskis paskirtas profesoriauti į VU, o rugpjūčio 30 d. gavo filosofijos daktaro laipsnį. Tris metus jis dėstė VU, o 1720 m. išvyko į Nesvyžių, kur tapo kolegijos prefektu.

1722 m. Ona Kotryna Sanguškaitė-Radvilienė, LDK kanclerio Karolio Stanislovo našlė, išsirinko jį savo septynmečio sūnaus Jeronimo Florijono mokytoju ir auklėtoju. Nuo tada ištisus 13 metų J. Pašakauskis išbuvo Radvilienės dvare. Po to, jis 1735–1738 m. dirbo Slucko, o 1738–1742 m. Nesvyžiaus kolegijų rektoriumi. Nuo 1742 m. pavasario tapo Nesvyžiaus Šv. Mykolo bažnyčios pamokslininku, ordino brolių katechetu ir dvasiniu tėvu. Nuo 1756 m. jis Nesvyžiaus kolegijoje mokė klierikus istorijos ir prancūzų kalbos.

Rašė lotynų ir lenkų kalba. Jo knygos spausdintos Varšuvoje, Vilniuje, Krokuvoje, Sandomire, Kališe. Svarbiausias jo veikalas Katalikų mokslas (5 tomai, iš viso 1403 p.). Kita religinė knyga – Ganytojo Jėzaus Kristaus balsas. Parašė lietuviškų pamokslų (kai kurie šaltiniai teigia, kad yra paskelbęs 8 pamokslus lietuvių kalba).

J. Pašakauskis – pirmųjų Lietuvos kalendorių sudarytojas. Jie buvo spausdinami Varšuvoje ir Vilniuje. Kalendorius leido 1735–1749 m. Pirmasis žinomas kalendorius Kalendarz polityczny na Rok Pański 1737 pasirodė 1737 m. Iš viso išleista 19 kalendorių.

Iš J. Pašakauskio vertimų bene įdomiausias yra satyrinis lotyniškų ir prancūziškų kūrinėlių rinkinys Absurda Jansenistica (Warszawa, 1755). Be to, jis išvertė R. Belermino, J. Lamberto, J. Pinamonto ir kitų autorių kūrinių. Liko veikalo (daugiau kaip 1000 p.) apie žymiausius Lietuvos jėzuitus rankraštis.

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 338-339. ISBN 9955-579-12-9.
2. Garsus jėzuitas Jonas Pašakauskis. Jais garsus Daugyvenės kraštas. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2008, p. 4-9. ISBN 978-9955-850-01-4.
3. JUKNEVIČIUS, Petras. Jonas Pašakauskis. Krašto dvasininkai: sielovada ir visuomeninė veikla: konferencijos, įvykusios 2003 m. gruodžio 12 d., pranešimų tezės. Panevėžys: Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra, Jaunimo integracijos galimybių centras, 2003, p. 3-5.