Agronomas, poetas, memuaristas, publicistas, visuomenės veikėjas

Gimė 1911 metais lapkričio 25 dieną Dauderių kaime, Baisogalos valsčiuje, Kėdainių apskrityje.

Mirė 1996 metais balandžio 7 dieną Vilniuje.

1931 m. baigė Kėdainių gimnaziją, 1935 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją Dotnuvoje, 1936 m. joje gavo agronomo ekonomisto diplomą. Studijuodamas buvo korporacijos Jaunoji Lietuva pirmininkas. 1936–1939 m. Žemės ūkio rūmų spaudos skyriaus redaktorius, redagavo savaitraštį Jaunasis ūkininkas, vadovavo ūkininkų radijo laidai. Suredagavo Žemės ūkio ministerijos dvidešimtmečio metraštį (1938), almanachą Nueiti žingsniai (1939), knygelių apie ūkininkavimą. 1939–1940 m. ir 1941–1944 m. žurnalo Žemės ūkis redaktorius.

1940–1941 m. pasipriešinimo sovietiniam, 1941–1944 m. nacių okupaciniam režimui veikėjas, vienas VLIK steigiamojo susirinkimo (1943 11) organizatorių, jo vicepirmininkas. 1944 m. vokiečių suimtas, kalintas Vokietijos kalėjimuose. Baigiantis karui, JAV karių išlaisvintas. 1945–1949 m. VLIK Vykdomosios tarybos narys, Lietuvių tautinio sąjūdžio Vokietijoje pirmininkas.

1949 m. atvyko į JAV, apsigyveno Clevelande, dirbo Dirvos redakcijoje (1951–1963 m. ir 1991–1993 m. redaktorius). Suorganizavo Vilties draugiją, buvo jos reikalų vedėjas.

1994 m. grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje. Išleido eilėraščių rinkinius Jaunystė arimuose (1936), Žaliuojanti žemė (1937), Rūpesčių dienos (1946), Mano kartos likiminiai metai (1980), Ir saulėtos, ir rūsčios dienos (1986), poemas Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai lietuvio maldose (1980), Bernelių mišios (1983). Parašė atsiminimų knygas Pakeliui į mirtį (1948) ir Vieneri metai ir viena savaitė (1950), Clevelando Dievo Motinos parapijos istoriją (1979; 50 metų sukaktuvinis leidinys) ir jos bažnyčiai skirtą istorinį apybraižų rinkinį Lietuvos Madonų šventovė (1988). Sukūrė dokumentinių filmų apie lietuvių gyvenimą ir veiklą Vokietijos pabėgėlių stovyklose, JAV. Priklausė Lietuvių rašytojų draugijai, nuo 1994 m. Lietuvos rašytojų sąjungai. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 4 laipsnio ordinu (1994).

Šaltiniai:

1. STANCEVIČIUS, Antanas. Gaidžiūnas Balys. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 6. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 324. ISBN 5-420-01545-5.
2. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 271-272. ISBN 5-420-01416-5.
3. STANCEVIČIUS, Antanas. Gaidžiūnas Balys. Žemės ūkio enciklopedija. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 511. ISBN 5-420-01431-9.