Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai R Račkauskas Vytautas

Geodezijos inžinierius, visuomenės veikėjas

Gimė 1881 metais sausio 15 dieną Radviliškyje.

Mirė apie 1956 metus Sibire.

V. Račkauskas nuo 5 klasės uždarbiaudamas ėjo mokslą Liepojos gimnazijoje, kurią baigė 1902 m. Tais pačiais metais įstojo į Maskvos Konstantino matavimo institutą, kurį baigęs įgijo geodezijos inžinieriaus kvalifikaciją. Kaip buvęs instituto stipendininkas, 1907 m. paskirtas Besarabijon į žemės tvarkymo įstaigą Kišiniove. Čia jis buvo Katalikų labdaros draugijos vicepirmininku. Iš Kišiniovo 1910 m. nukeltas į Irkutską, 1911 m. paskirtas į Čitą. Čitoj kurį laiką buvo lietuvių labdaros draugijos pirmininkas ir lietuvių mokyklos globėjas.

1918 m. grįžo į Lietuvą ir 1919 m. kovo 1 d. – 1920 m. gegužės 15 d. buvo Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento direktorius. Be to, buvo matininkų kursų direktorium ir mokytoju. Aktyvus AB Varpas, LŠS kūrėjas.

1920 m. nuo Lietuvos valstiečių sąjungos išrinktas į Steigiamąjį Seimą. Dirbo nuolatinėje Ekonominėje komisijoje, nuo 1920 spalio 1 d. – Žemės reformos, nuo 1921 m. balandžio 22 d. – Finansų ir biudžeto komisijose. 1920 m. gegužės–liepos mėn. dalyvavo Lietuvos taikos sutarties su Rusija derybose. 1922 m. V. Račkauskas Steigiamajame Seime atliko ir Seimo pirmojo sekretoriaus funkcijas, be to, labai dažnai buvo posėdžių sekretorius. Aktyviai dalyvavo LVS (Lietuvos valstiečių sąjunga) suvažiavimuose. 1921 m. platino Varpo akcijas JAV. V. Račkauskas pagal LVS sąrašą buvo išrinktas ir į I seimą.

Baigęs parlamentinę veiklą V. Račkauskas iki 1940 m. dirbo valstybės tarnyboje. Buvo Susisiekimo ministerijos vyr. inspektorius, Valstybės kontrolės Susisiekimo revizijos departamento direktorius, 1926 m. liepos 15 d. – 1927 m. kovo 25 d. Žemės banko valdytojas. Nuo 1927 m. balandžio mėn. Susisiekimo ministerijos važiuotės tarnybos viršininko padėjėjas, vėliau geležinkelių eksploatacijos direktorius, nuo 1938 m. spalio 1 d. vyr. geležinkelių valdybos direktorius ir nuo 1940 m. birželio 15 d. vyr. inspektorius. 1941 m. birželio 15 d. su šeima išvežtas į Sibirą, kur ir mirė.

Nuo 1921 m. bendradarbiavo Lietuvos ūkininke ir kitoje spaudoje. V. Račkauskas buvo pirmųjų technikinių instrukcijų autorius.

Šaltiniai:

1. STAKELIŪNAITĖ, Danutė. Račkauskas Vytautas. Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas. T. 2. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, p. 297-300. ISBN 978-9955-20-146-5.
2. PUZINAS J.; DIRMANTAS S. Račkauskas Vytautas. Lietuvių enciklopedija. T. 24. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1961, p. 326.